CRUCEA DE OM – CALEA HRISTICĂ (3)

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

SECŢIUNEA

CRUCEA DE OM

CALEA HRISTICĂ

(3)

O lungă perioadă de timp, omul a fost format doar din corpurile „interioare” – spiritul şi ansamblul său, corpul duh, sufletul şi corpul eteric. Corpurile aurice derivate (sau exterioare) – corpul astral, corpul emoţional, corpul mental inferior, corpul mental superior – s-au format ulterior, de-a lungul timpului. În cele din urmă, corpurile aurice derivate au fost virusate de activitatea fiinţelor întunecate: Lorehh şi Dree (aşa cum a fost menţionat în capitolele dedicate cosmogenezei).

Primul corp auric derivat care s-a format la omul încarnat a fost corpul astral. Ulterior, pe măsură ce omul a suferit influenţele mediului, o porţiune din corpul astral s-a specializat într-un anumit gen de activitate. Această activitate era legată de activitatea senzorială şi emoţională; în acest mod, cu timpul, s-a format, ca element autonom, corpul emoţional. Astfel, corpul emoţional este doar o porţiune din corpul astral originar, specializat să reflecte procesele senzoriale şi emoţionale ale fiinţei umane încarnate. După o altă perioadă de timp, omul a dobândit cunoaşterea mediului şi a semenilor săi şi a învăţat să investigheze lumea; astfel, s-a format corpul mental inferior – intelectul. În consecinţă, la fel ca şi corpul emoţional, şi corpul mental inferior este doar o porţiune din corpul astral originar, care s-a specializat într-un anumit gen de activitate. Corpul mental inferior, intelectul, reflectă procesele mentale ale omului.

Corpul mental inferior – cel care permite omului să se descurce în societate – a apărut astfel ca o necesitate. De-a lungul timpului, el s-a structurat din ce în ce mai bine. Totuşi, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, la origine, corpul mental inferior s-a format din corpul astral originar.

În mod firesc, următoarele două corpuri aurice derivate, corpul mental superior şi corpul spiritual, ar fi trebuit să se formeze tot din corpul astral. Totuşi, datorită aplecării excesive spre cele materiale, precum şi datorită acţiunii fiinţelor Lorehh şi Dree, procesul maturizării şi emancipării aurice a fiinţei umane nu se mai desfăşoară în acest fel. De la un anumit moment s-a produs însă o deviere de la ceeea ce trebuie să fie. În urma acestei devieri, corpul mental inferior a dobândit o pondere din ce în ce mai mare. În consecinţă, corpul mental superior şi corpul spiritual au început să se formeze direct din corpul mental inferior, iar nu din corpul astral, aşa cum ar fi fost firesc.

Această deviere, ce a dus la formarea corpului mental superior şi a corpului spiritual direct din corpul mental intelectiv, s-a produs în perioada în care au început să acţioneze asupra oamenilor fiinţele Lorehh sexuale, fiinţele Lorehh ale vegetaţiei, şi fiinţele Dree.

Întâmplător sau nu, această deviere s-a produs chiar în perioada în care oamenii au început să folosească vechea Cale a Zeilor. Ca metodă de accelerare a paradigmei standard, vechea Cale a zeilor s-a bazat pe dezvoltarea artificială a corpului mental inferior, în detrimentul corpului astral, ceea ce a generat creşterea egoismului şi a mândriei.

Dezvoltarea corpului mental inferior nu înseamnă, aşa cum s-ar crede, dezvoltarea spiritualităţii. Dimpotrivă, înseamnă doar dezvoltarea mândriei, a egoismului şi a unei inteligenţe inuman de rece. Rezultatul dezvoltării disproporţionate a corpului mental inferior nu este cunoaşterea, aşa cum se consideră de obicei, ci doar aplicarea unor principii în lumea materială; este abilitatea omului de a se descurca în lumea materială în detrimentul semenilor săi.

După cum se afirmă în lumea eterică, cunoaşterea nu aparţine, deocamdată, decât Îngerilor din categoria Fiilor Luminii. Ea nu se obţine prin intermediul corpului mental inferior, ci prin intermediul unei alte structuri aurice, pe care, astăzi, doar Îngerii o mai posedă. Prin această structură aurică, îngerii din categoria Fiilor Luminii beneficiază de acel ceva, pe care omul l-a pierdut: Iubirea. Prin Iubire, îngerii obţin cunoaşterea. În măsura în care sunt mai aproape de DUMNEZEU prin Iubire, îngerii din categoria Fiilor Luminii obţin cunoaşterea. DUMNEZEU este Singurul care posedă Cunoaşterea, iar IUBIREA este singura modalitate de a accede la ea.

La rândul lor, în actualul stadiu evolutiv, oamenii pot obţine cunoaşterea doar prin intermediul contactului realizat prin inducţie cu fiinţele îngereşti din categoria Fiilor luminii. Fiinţele din lumea eterică afirmă, de asemenea, că omul nu poate face binele, ci poate doar să-l dorească. Omul are doar voinţa de a face binele, dar nu are încă puterea de a-l face. Deocamdată, binele nu se poate face prin intermediul mâinilor omeneşti. Potrivit Ordinii cosmice şi Planului lui Dumnezeu, oamenii trebuie să-şi dezvolte corpul mental superior şi corpul spiritual direct din corpul astral. Doar astfel oamenii pot dobândi iubirea; doar prin Iubire, oamenii pot accede la adevărata cunoaştere şi la puterea de a face binele. Acesta este obiectivul principal al Fiilor Luminii şi al Domnului Iisus Hristos.

În schimb, Fiii întunericului aflaţi sub comanda lui Lucifer, doresc dezvoltarea disproporţionată a corpului mental inferior şi formarea structurilor aurice superioare ale oamenilor direct din acesta, precum era în epocile anterioare. În fond, Fiii întunericului doresc formarea acelui tip de om care exista, cândva, în trecut: rece, puternic şi crud. Prin influenţarea acestui tip de om, Fiii întunericului doresc „deschiderea cerurilor”, adică spargerea planurilor cuantice, pentru a se putea manifesta în mod direct la nivelul planului material, aşa cum procedau odinioară. Evident, această cale periculoasă pentru transformarea fiinţei omeneşti, care constă în dezvoltarea disproporţionată a corpului mental inferior şi formarea, din el, a corpurilor aurice superioare, continuă, cu intensitate sporită, şi în ziua de astăzi. Aplecarea excesivă asupra celor legate de lumea materială este, la fel ca în trecut, principala cauză a formării unui corp mental dezvoltat disproporţionat faţă de corpul astral. În consecinţă, la marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi, corpurile superioare – corpul mental superior şi corpul spiritual – tind să se formeze direct din corpul mental inferior, iar nu din corpul astral. Intelectualitatea rece, lipsită de căldura iubirii, a devenit apanajul epocii prezente, caracterizată, de altfel, şi prin exacerbarea egoismului, a mândriei, a tendinţei de dominare a semenilor prin orice mijloace. Cu adevărat îngrijorător este faptul că multe din realizările tehnologice şi ştiinţifice ale epocii actuale nu sunt direcţionate în sensul ajutării aproapelui, ci în sensul dominării acestuia. Deşi, în mod aparent, se spune că multe producţii tehnologice ajută oamenii şi servesc propăşirii materiale, în fond ele servesc dominării şi asupririi.

Cel mai îngrijorător este însă faptul că multe din disciplinele considerate astăzi că servesc „evoluţiei spirituale” – precum tehnicile yoga – nu reprezintă decât mijloace prin care practicantul îşi perturbă evoluţia spirituală, în loc să şi-o desăvârşească. Tehnicile yoga de astăzi sunt continuatoarele vechii Căi ale zeilor. La fel ca la acei oameni din vechime, care urmau vechea Cale a zeilor, şi în ziua de astăzi, la mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga se poate remarca o creştere disproporţionată a corpului mental inferior, în detrimentul corpului astral.

Acest fapt, în mod eronat, este interpretat de mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga ca fiind „evoluţie spirituală”. Din păcate, nu este vorba despre nici un fel de evoluţie spirituală, ci despre o cale ce nu duce nicăieri; din punctul de vedere al configuraţiei aurice, păstrând proporţiile, mulţi practicanţi ai tehnicilor yoga din ziua de astăzi se aseamănă cu acei oameni din vechime care, la un moment dat, sub influenţa lui Lucifer, au ridicat mâna împotriva Îngerilor şi a celorlalţi fraţi ai lor.

După cum afirmă Îngerii Veghetori din lumea eterică, prin formarea corpurilor aurice superioare – corpul mental superioar şi corpul spiritual – direct din corpul mental inferior, tipurile actuale de yoga scot omul de sub influenţa lui Iisus Hristos şi îl mută sub influenţa directă a lui Lucifer. În acest mod se realizează o influenţare aurică, bazată pe principiul transmiterii aurice a informaţiei, dar de sens opus celei realizate prin formarea plaselor mesianice.

Pentru a preîntâmpina acest fenomen auric dezastruos, are loc o vie activitate în lumea eterică, la care participă îngerii din ierarhia Fiilor Luminii şi, în mod direct, Domnul Iisus Hristos. Impulsul fundamental al formării corpului mental superior şi corpului spiritual direct din corpul astral la toţi oamenii a fost imprimat acum 2000 de ani, în „ziua cea mai lungă a umanităţii”; el a aparţinut Sfintei Maici a lui Dumnezeu, Preacurata Fecioară Maria.

14

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ